חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מח

זהר

מח) ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. היינו דתנן, כל שבעת הימים, נפשו של אדם, פוקדת לגופו, ומתאבלת עליו, הדא הוא דכתיב, אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. כהאי גוונא, ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויבא אברהם, זו היא הנשמה. לספוד לשרה, זה הגוף.