חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ל

זהר

ל) רבי שמעון הוה אזיל בארחא, והוו עמיה ר׳ יהודה ור׳ יוסי ור׳ חזקיה. פתח ר״ש ואמר, טרף נתן ליראיו יזכור לעולם בריתו. טרף נתן ליראיו, אלין אינון זכאין, אינון דחלי דקב״ה, דכל מאן דדחיל ליה, אתקרי מאינשי דביתא דמלכא, ועליה כתיב, אשרי איש ירא את יי׳.

פירוש הסולם

ל) רבי שמעון הוה וכו׳: ר״ש היה הולך בדרך, והיה עמו, ר׳ יהודה ור׳ יוסי ור׳ חזקיה. פתח ר״ש ואמר, טרף נתן ליראיו יזכור לעולם בריתו. טרף נתן ליראיו, אלו הם הצדיקים, שהם יראי הקב״ה, כי כל מי שירא אותו, נקרא, מאנשי ביתו של המלך, ועליו כתוב, אשרי איש ירא את ה'.