חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לח

זהר

לח) ואתה הקרב אליך וגו'. אמר רבי שמעון, לא שמש משה דאיהו שמשא בסיהרא, עד דאתכליל בכל סטרין ברזא דו', כמה דאוקימנא. תא חזי, מה כתיב, מתוך בני ישראל לכהנו לי. לכהן לי לא כתיב, אלא לכהנו לי, לשמושא דיליה, לשמושא דאת דא, לשמושא דיליה ודאי. לי דא את ה', לאעלא ולשמשא ו' בה', למהוי כלא חד. זכאין אינון ישראל, דעאלו ונפקו, וידעי ברזא דארחוי דאורייתא, למהך בארח קשוט.

פירוש הסולם

לח) ואתה הקרב אליך וכו': א"ר שמעון, לא שמש משה, שהוא השמש, בהלבנה, שהיא המלכות, עד שנכלל בכל הצדדים בסוד אות ו', כמו שהעמדנו, (לעיל אות ל"ד) דהיינו שנכלל באהרן ובלוים שהם ימין ושמאל. בוא וראה, מה כתוב, מתוך בני ישראל לכהנו לי. לכהן לי לא כתוב, אלא לכהנו לי, עם ו' יתירה, שפירושו לשמוש שלו, לשמוש של אות הו' הזו, לשמוש שלו ודאי, ודומה כמו שהיה כתוב, לכהן ו', שהיא ת"ת, אל, לי שהוא אות ה' דהיינו מלכות, להכניס ולשמש הו' בה' שיהיה הכל אחד. אשרי הם ישראל, שנכנסו בסודות התורה ויצאו. ויודעים בסודות דרכי התורה. ללכת בדרך האמת.