חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לח

זהר

לח) אמר רבי יהודה, כל עובדוי דבר נש, כתיבין בספרא, הן טב, הן ביש, ועל כלהון, עתיד למיתן דינא, דתנינן, אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב, גלמי ראו עיניך, אותם הדברים שעשה הגולם, שאינו משגיח בעולם הבא, כולם ראו עיניך, שעיינת בהם. ועל ספרך כולם יכתבו, ליתן עליהם דין וחשבון, לעולם הבא, הלכך, יקדים אדם תפלתו תמיד, ויועיל ליה.

פירוש הסולם

לח) אמר ר' יהודה וכו': אר"י, כל מעשיו של אדם כתובים בספר, בעולם העליון הן טוב והן רע ועל כולם הוא עתיד ליתן את הדין. כי למדנו אמר רב יהודה אמר רב מה שכתוב, גלמי ראו עיניך וגו', פירושו, אותם הדברים שעשה הגולם, דהיינו הגוף, שאינו משגיח מה שיהיה בעולם הבא, כולם ראו עיניך כי עיינת בהם. ועל ספרך כולם יכתבו, ליתן עליהם דין וחשבון לעולם הבא. לפיכך יקדים אדם תפלתו תמיד קודם למעשהו, ויועיל לו.