חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לז

זהר

לז) ויהיו, רבנן פתחי בהאי קרא, לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים. ת"ר, היוצא לדרך, יתפלל שלש תפלות: תפלה שהיא חובה של יום. ותפלת הדרך, על הדרך שהוא עושה. ותפלה, שיחזור לביתו לשלום. ולימא להו להני שלשה, אפילו באחד, יכיל למעבדיה, דתנינן כל שאלותיו של אדם, יכיל למכללינהו, בשומע תפלה.

פירוש הסולם

לז) ויהיו וגו': רבנן פתחו במקרא הזה, לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים. תנו רבנן. היוצא לדרך יתפלל ג' תפילות וכו': ולומר לאלו השלשה, אינו צריך ג' ברכות, אלא אפילו בברכה אחת יכול לעשותו, כי למדנו, כל שאלותיו של אדם יכול לכלול אותם בברכת שומע תפלה.