חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לו

זהר

לו) דתלת הדסים רמיזין לתלת אבהן. תרי בדי ערבות לתרי נביאי קשוט. לולב, צדיק כתמר יפרח אתרוג, רמיז לשכינתא. סוכא רמיזא לאימא דמסככת עלייהו. הא אינון תמניא לקבל יאקדונק״י, דאיהו חושבן סוכה, כ״ו, ה"ס.

פירוש מעלות הסולם

לו) דתלת הדסים רמיזין וכו': ומפרש כי ג׳ הדסים רומזים לשלשה אבות שהם חסד גבורה תפארת. שני בדי ערבות רומזים לשני נביאי אמת שהם נצח הוד. לולב, רומז לצדיק כתמר יפרח, שהוא יסוד. אתרוג, רומז אל השכינה שהיא מלכות. סוכה רומזת לאמא, היינו בינה המסבכת עליהם. הרי הם שמונה ספירות נגד שמונה אותיות אשר בשני השמות יאקדונק״י, שהם בחשבון סוכה, כ״ו חשבון הוי׳׳ה. ה״ס, חשבון אדנ״י.