חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לה

זהר

לה) ועל קן דצפורא דא, אתמר וסוכה תהיה לצל יומם וגו'. ואיהו לשון סכך, שמסככת בה אימא על בניה. אפרוחים דילה, תלת הדסים, ותרי בדי ערבות, ולולב. או ביצים, דא אינון אתרוגי דכל חד שיעורא בכביצה. ואילין דרשימין בהון, כתיב עלייהו לא תקח האם על הבנים.

פירוש מעלות הסולם

לה) ועל קן דצפורא וכו': ועל קן צפור זה, אשר נאמר כי יקרא קן צפור עליו נאמר וסוכה תהיה לצל יומם וגו'. וסוכה, היא לשון סכך, אשר אמא מסככת על בניה. אפרוחים שלה הם, שלשה הדסים, ושני בדי ערבות ולולב. או ביצים, הם אותם האתרוגים אשר כל אחד שיעורו כביצה. ואלו הרשומים בהם היינו בד׳ המינים, עליהם כתוב לא תקח האם על הבנים.