חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לד

זהר

לד) וכמה מארי דצוארי סלקין עמה, דתמן קנה ושט, דממנן על קרבנין וצלותין. דאתמר בהון, את קרבני לחמי לאשי, ואלין אתקריאו אשי״ם.

פירוש מעלות הסולם

לד) וכמה מארי דצוארי וכו': וכמה מלאכים בעלי הצואר שהוא כתר הגוף, עולים עמה. ששם בצואר יש קנה וושט, שדרך הקנה יוצא קול התפלה, ודרך הושט בולע האוכל, (עי׳ רע״מ פנחס אות תל״ט) ושט דבלע מיכלא ומתמן עאל לכלהו שייפין דאיהי בדרגא דאשים. שממונים על הקרבנות והתפלות, שנאמר בהם את קרבני לחמי לאשי, ואלו המלאכים נקראים אשים.