חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לב

זהר

לב) ת"ר. כשחלה רבי אליעזר הגדול, ההוא יומא ע"ש הוה, ואותיב לימיניה הורקנוס בריה, והוה מגלי ליה, עמיקתא ומסתרתא, והוא לא הוה מקבל בדעתיה מלייא, דחשיב כמטורף בדעתיה הוה. כיון דחמא דדעתא דאבוי מתישבא עלוי, קביל מניה, מאה ותמנין ותשעה, רזין עלאין.

פירוש הסולם

לב) תנו רבגן כשחלה וכו': כשחלה רבי אליעזר הגדול ונסה למות, אותו היום היה ערב שבת והושיב לימינו את הורקנוס בנו. והיה מגלה אליו עמוקות ונסתרות, והורקנוס לא היה מקבל ממנו בתחילה בדעה מלאה, כי חשב שדעתו אינה מיושבת עליו, לאחר שראה שדעתו של אביו מיושבת עליו, קבל ממנו מאה ושמונים ותשעים סודות עליונים.