חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לב

זהר

לב) ועוד, אלין דנטרין אות ברית בתחומיה, דאיהו שמונה ימים, ונטרי אות שבת בתחומיה דאינון יי׳ מן יאקדונק"י. דבגינייהו אוקמוה מארי מתניתין דלא אשתכח בר נש פחות מתרווייהו, כתיב לא תקח האם על הבנים. ואינון דלא אשתכחו בכל יומא בשתי אותות אלו, דאינון אות תפילין ואות ברית מילה. ובשבת אות ברית ואות שבת, כתיב בהון שלח תשלח את האם.

פירוש מעלות הסולם

לב) ועוד אלין דנטרין וכו': ועוד, אלו השומרים אות ברית בתחומו, שהוא לשמונה ימים, כמ״ש וביום השמיני וגו׳ ושומרים אות שבת בתחומו שהם אלפיים אמה לכל צד, ולד' צדדים הם שמונת אלפים אמה. אשר אות ברית ואות שבת הם ב׳ יודין מן ב׳ השמות הוי״ה אדנ״י במשולב יאקדונק״י. אשר בשביל ב׳ אותות אלו בארו בעלי המשנה שאין אדם נמצא בכל יום בפחות מב' אותות אלו. ועליו כתוב לא תקח האם על הבנים. ואותם שאינם נמצאים בכל יום בשתי אותות אלו, שהן אות תפילין ואות ברית מילה, בחול. ובשבת אות ברית ואות שבת, כתוב בהם שלח תשלח את האם.