חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לא

זהר

לא) מהו טרף נתן ליראיו. אלא כמה דכתיב, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה. מהכא אוליפנא, דכל ב״נ דלעי באורייתא בליליא, וקם בפלגות ליליא, בשעתא דכנסת ישראל אתערת לאתקנא ביתא למלכא, האי אשתתף בהדה, והאי אקרי מבי מלכא, ויהבין ליה כל יומא מאינון תיקוני ביתא, הה״ד ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה. מאן ביתה. כל אינון דמשתתפי בהדה בליליא, אקרון ביתה, בני ביתה. ובג״כ טרף נתן ליראיו.

פירוש הסולם

לא) מהו טרף נתן וכו׳: שואל, מהו טרף נתן ליראיו. ומשיב, אלא הוא כמ״ש ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה. וכיון שהצדיקים הם אנשי ביתו כנ״ל, ע״כ מקבלים טרף הזה. מכאן למדנו, שכל אדם העוסק בתורה בלילה, וקם בחצות לילה, בשעה שכנסת ישראל, שהיא המלכות, מתעוררת לתקן בית אל המלך, דהיינו להמשיך הארת חכמה בשבילו, בסו״ה בחכמה יבנה בית. איש הזה משתתף עמה, וזה נקרא שהוא מבית המלך ונותנים לו כל יום מתקוני בית האלו. ז״ש, ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה. אשר טרף פירושו, הארת חכמה, וחק, פירושו שלא תמשכנה ממעלה למטה (כנ״ל קדושים אות ק״ט ובסולם אות קכ״ג). מי הוא ביתה. הם, כל אלו המשתתפים עמה לעסוק בתורה בלילה נקראים ביתה, בני ביתה. ומשום זה, כתוב, טרף נתן ליראיו.