חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כ

זהר

כ) פתח ההוא סבא ואמר, יי' לי לא אירא מה יעשה לי אדם. יי' לי בעזרי וגו', טוב לחסות ביי' וגו'. כמה טבין ונעימין ויקירין ועלאין מלין דאורייתא, ואנא היכי אימא קמי רבנן, דלא שמענא מפומייהו עד השתא, אפילו מלה חדא. אבל אית לי למימר, דהא לית כסופא כלל למימר מלי דאורייתא קמי כלא.

פירוש הסולם

כ) פתח ההוא סבא וכו': פתח זקן ההוא ואמר, ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם. ה' לי בעזרי וגו'. טוב לחסות בה' וגו'. כמה טובים ונעימים ויקרים ועליונים דברי תורה, ואני איך אומר לפני רבנן שלא שמעתי מפיהם עד עתה אפילו מלה אחת. אבל יש לי לומר, כי אין בושה כלל לומר דברי תורה לפני הכל.