חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כ

זהר

כ) פתח ואמר, ועשית שלחן עצי שטים וגו'. תא חזי, מנהגין טבין ושפירן הוו נהגי מארי דסעודתא דמלכא, לאחזאה דאינון מבני פתורה דמלכא. חד רברבא מבני סעודתא, נטיל ידוי בזמנא דייעלון לסעודתא להסב, גדול מסב בראש, תניינא תחותיה, ותליתאה תחות תניינא. ואלין אתקריאו ג' מטות, לקבל תלת אבהן, ולקבל כהנים לוים וישראלים. מכאן ואילך, לית לון סדר, אלא כל הקודם זכה.

פירוש הסולם

כ) פתח ואמר ועשית וגו': פו"א, ועשית שלחן עצי שטים. בוא וראה, מנהגים טובים ויפים היו נוהגים בעלי סעודת המלך, להראות שהם מבני שלחן המלך. אחד הגדול מבני הסעודה, נוטל ידיו תחילה. בזמן שנכנסים לסעודה להסב, גדול מסב בראש, השני תחתיו, השלישי תחת השני. ואלו נקראים ג' מטות, כי היה דרכם, להסב כל אחד על מטה, שהם כנגד ג' אבות, וכנגד כהנים לוים ישראלים, שהם חג"ת. מכאן ולהלאה אין להם סדר, אלא כל הקודם זכה.