חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כז

זהר

כז) ד"א כי ימצא איש נערה בתולה, אלין ישראל, דכתיב כי נער ישראל ואוהבהו, נער מסטר דמטטרו"ן. ואין איש אלא קב"ה, שנאמר יי' איש מלחמה. כי ימצא איש נערה בתולה, בתולת ישראל, דאתמר בה נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר, ולבתר אפתח לון חמשין תרעין דחירו, דאינון חמשין תרעין דרחמי, מסטרא דאברהם אבוהון. והאי איהו ונתן לאבי הנערה חמשים כסף, וכסף מדרגא דחסד, דרגא דאברהם.

פירוש הסולם

כז) ד"א כי ימצא וגו': פירוש אחר. כי ימצא איש נערה בתולה, אלו הם ישראל, שכתוב כי נער ישראל ואוהבהו. והם נקראים נער מצד מטטרון דהיינו שנשמותיהם מבריאה, ששם מטטרון. ואין איש אלא הקב"ה. שנאמר ה' איש מלחמה. כי ימצא איש נערה בתולה, היינו בתולת ישראל, שנאמר בה נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. ואיש, היינו הקב"ה שפיתה אותה, שכתוב, הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר. ואח"כ פתח להם, חמשים שערי חירות, שהם חמשים שערי רחמים מצד אברהם אביהם, שהוא חסד. וזה הוא ונתן לאבי הנערה חמשים כסף. וכסף הוא ממדרגת חסד, שהוא מדרגת אברהם.