חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כב

זהר

כב) ורזא דא וקראתי בשם ה' לפני"ך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם. לית מאן דיקום בהון ובשמהן דילהון, ולא אתגליין למיקם בארחייהו. וע"ד לא קאים משה עלייהו. בגין דהוו מקדמת דרגא דיליה דההוא נציצו קדמאה, כתיב לפניך. וכן כולהו קיימין, אקדימו לדרגא דיליה. ועל דא לא קאים באורחוי דקב"ה, בגין דכלהו סלקין גו מחשבה, ומתמן מתפשטין אורחוי לכמה סטרין, ברעותיה דקב"ה, ולא אתיידעו כלל.

פירוש הסולם

כב) ורזא דא וקראתי וכו': וזה סוד, וקראתי בשם ה' לפניך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם. שהכתוב הזה סובב על השגת ט' סומכים אלו שבישסו"ת הב' של הי'. כי אין מי שיעמוד בהם ובשמות שלהם, ואינם מתגלים, לעמוד על דרכיהם. כי המה אינם מגולים לאחרים מחמת החכמה סתימאה המאירה בפנימיות הי' שה"ס א"ס כנ"ל בסמוך. וע"כ לא עמד משה עליהם. ומשום שהיו לפני המדרגה שלו, כי הוא התנוצצות הראשונה, שה"ס הי', כלומר שמדרגת משה היא בינה, כי משה זכה לבינה, והט' סומכים הם מהתנוצצות הקודמת לבינה, שה"ס הי' שהיא מחכמה עצמה כנ"ל. על כן כתוב, לפניך. כלומר לפני המדרגה שלך קראתי בשם. ולא במדרגתך, כי במדרגתך אינה נקראת בשם. וכן כל הסומכים התשעה הנמשכים מן הי', הם הקדימו למדרגת משה, משום שהם נמשכים מן הי' שהיא חכמה. ועל כן לא עמד על דרכיו של הקב"ה, משום שכולם עולים בתוך המחשבה, דהיינו שהם חכמה, ומשם מתפשטים דרכיו של הקב"ה לכמה בחינות, ברצונו של הקב"ה, ולא נודעו כלל. כי החכמה אינה נודעת כנ"ל.