חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כא

תוכן

ד' בחינות ברצון לקבל
כא. אמנם יש בזה ד' מדרגות זה למטה מזה. ואבאר על דרך איסור קבלת הנאה מעבודה זרה, שפירשו ז"ל (פסחים כה, ב), כמו שכתוב בזוהר, שתנאים ואמוראים דיניהון ארזי דאורייתא סדרוהו, עי"ש.
מדרגה הא', הוא לא אפשר ולא קא מיכוין. דהיינו שהוא מוכרח לקבל ואינו מכוין להנות, וכיון שאינו מקבל אלא מן המוכרחות, ונודע שההכרח לא יגונה ולא ישובח; אמנם באשר שדוחק את עצמו שלא לכוין להנות, א"כ ודאי ראוי לשבח, על כן הוא מדרגה הא' המשובחת.
מדרגה ב' הוא אפשר ולא קא מיכוין. פירוש, שאינו מוכרח לקבל את זה, ואפילו הכי הוא מקבל, אמנם לא קא מכוין להנות ממנו. וא"כ אפילו שיש לו הנאה מקבלתו בפועל, אולם העיקר הוא הרצון, וכיון שאין רצונו להנות, על כן הוא משובח עוד.
מדרגה ג' הוא לא אפשר וקא מכוין. פירוש, שהוא מוכרח לקבל, וההכרח לא יגונה ולא ישובח, אמנם קמכוין להנות, וכיון שרצונו הוא להנות, על כן הוא מגונה, אע"פ שאינו מקבל אלא מהמוכרחות.
מדרגה ד' הוא אפשר וקא מכוין. פירוש, שהוא מותרות שאינו מוכרח כלל לקבל, וגם מכוין להנות, שזהו הגרוע שבגרוע בבחינת הקבלה שאין גרוע הימנו.
[הג"ה: דע שצורת הקבלה נבחנת בשנים, בבחינת פועל ובבחינת פעולה.
... בחינה א' ובחינה ב' דהיינו אפשר ולא אפשר, המה ב' בחינות בגדר פועל צורת הקבלה. ובחי' מכוין להנות ולא מכוין להנות, המה ב' בחינות בגדר הפעולה.
בזה תבין, שגמר צורת הקבלה בגדר פועל נשלם בבינה, וגמר צורת הקבלה בגדר של הפעולה לא נשלם אלא במלכות, כמו שיתבאר לקמן בפרקים הבאים, עש"ה]