חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כא

זהר

כא) פקודא בתר דא, לקבל בית דין הגדול עלייהו, בינה, מסטרא דגדולה אקרי אלהים, בית דין הגדול, רב בדינוי, ורב בזכווי, כגוונא דאתמר שום תשים עליך מלך בפקודא, שום לעילא, תשים לתתא. הכי לקבל עליה ב"ד רברבא, אע"ג דקביל עליה ב"ד זעירא. בית דין זעירא, בית דין של שלשה, מסטרא דשכינתא תתאה. ב"ד רברבא, מאלין סנהדרי גדולה.

פירוש הסולם

כא) פקודא בתר דא וכו': מצוה שלאחר זו, היא לקבל בית דין הגדול עליהם, היא בינה, שמצד החסד נקראת אלקים שהיא בינה, בית דין הגדול. כי גדול הוא חסד, גדול בדיניו שהוא שמאל, וגדול בזכיותיו שהוא ימין. כלומר, כשהשמאל דבינה כלולה בימין שהוא חסד, נקראים שניהם גדול. כמו שלמדנו במצוה, שום תשים עליך מלך, אשר שום, הוא למעלה בבינה, תשים, הוא למטה במלכות. כך צריך לקבל עליו ב"ד הגדול שמצד הבינה, אע"פ שקבל עליו ב"ד הקטן שמצד המלכות. ב"ד הקטן, הוא ב"ד של שלשה, שהוא מצד שכינה התחתונה, שהיא מלכות. בית דין הגדול מאלו, הוא סנהדרי גדולה, של ע"ב. שהם שבעים סנהדרין וב' סופרים.