חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

תוכן

י) וכן צריך לבחור, להשמר מיצה"ר עד שיהיה בן עשרים, וכי תימא מה דין יש עליו בזמן הזה, והאיך אנו רואים כמה שהם מתים בתוך השנים הללו, והלא אין להם מיתה על עון אביהם, שכבר גדלו ויצאו מרשות אבותם, וגם על עונותיהם אין להם דין מלמעלה, אלא שהוא ית' כיון שרואה שאינו הולך בדרך טובה, מסלק השגחתו מעליו, ומיד מלאך המות פוגע בו, כיון שהוא עומד בלא שמירה, ועל זה נאמר (משלי י"ג כ"ג) ויש נספה בלא משפט, והוא במשפט, אך שהם לא דנו אותו.