חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

תוכן

י) ואפשר לפרש, דגאולה ותפלה הם שני היכלות במלכות: היכל הרצון, והיא גאולה, שהוא אמת ויציב, כמבואר בזוהר. והיכל קדש הקדשים, היא התפלה, כמבואר שם. ונכללים זה בזה, ומתיחדים. והם הם היכלי המלכות העליונים, וסמוכים זה לזה. וזהו עת רצון: עת, הוא קדש הקדשים. ורצון, הוא היכל הרצון כפשוטו. ולפי שבהיכל הרצון, בהתחברו עם יעקב, יקרא עת רצון, כנזכר בהיכלות דפרשת פקודי. לפיכך הוצרך לחזור ולפרש שאינו כן, אלא עת חד, רצון חד, ובהכלל שני ההיכלות זה בזה, יקרא עת רצון. ושאר המאמר על דרך שנתפרש.