חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

תוכן

י) וגדולה מזו, שהיה חסר (מהם) הטוב העיקרי, כמה וכמה דרושים עיקרים פרטים, וא"כ איך היה אפשר לעשות להם סדר, כי נמצא בחבור זה דברים שאינן נמצא אפי' בעץ החיים שום רמז מהם, והם מהדורא בתרא, שנעשין אחר מ"ק, ולרוב עמקו גנזו מהרח"ו ז"ל, ונתגלו שערי אורה אלו, ואוצרות שתחת התהום היו חפורים ימים ושנים, כולו למורינו החכם השלם מהר"ר יעקב צמח נר"ו, כתובים באצבע אלהים מהרח"ו ז"ל, ומה שנמצא היו דפים קטנים קרועים ובלויים, וברוב חכמתו הרמה מורינו נר"ו, חבר א' לא', ועשה מהם ג' (נ"א ד') ספרים: א' הוא ספר אוצ"ח, והוא ספר שלם והקדמות, שנמצא לחכמה זאת, והוא מהדורא תניינא. ואח"כ דפים קטנים, מדרשים וכונות, כתובים על ג' ספרים אחרים, וקראו קהלת יעקב, על שם שהקהלם וקבצם כעמיר גרנה, וספר אדם ישר, שמתעסק בדרוש א"ק ויושר שלו ופרטיו. וספר עולת תמיד, לכוין תמיד. ואח"כ ראה מורי, שעדיין גם הוא אמר לתקן, ולא תקן בספר זה, חזר וקבץ הכל ביחד בספר שלם, ועשה ספר אוצ"ח, וכתב ספרים אחרים, וקראם עדות ביעקב, וספר אדם ישר, ובג' ספרים הראשונים לא שלח ידו.