חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

זהר

י) ואי בתכשיטין דילה כך, כ"ש מאן דנגע בגופא. ואפילו באצבע דילה, לסטרא דיחודא, והזר הקרב יומת. דקב"ה לא יהיב ליה רשו למקרב גבה, הה"ד אני יי' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן.

פירוש הסולם

י) ואי בתכשיטין דילה וכו': ואם בתכשיטים שלה היה כך, כל שכן מי שנגע בגופה, ואפילו באצבעה, לשם צד היחוד, שאז, והזר הקרב יומת. כי הקב"ה לא נתן לו רשות לקרב אליה. ז"ש, אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן.