חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות י

זהר

י) ובספרי קדמאי, מסכנא לא יהיב חולקא לאתזנא, אלא לעילא לאתקשרא, אבל כלא לעילא ותתא כל חד מתקשר לסטריה כדקא יאות, והא אוקימנא.

פירוש הסולם

י) ובספרא קדמאי מסכנא וכו׳: ובספרים הראשונים אמרו, העני, המקריב תורים ובני יונה, אינו נותן חלק, להזין העולמות, אלא ליחד למעלה. אבל הכל למעלה ולמטה כל אחד מתקשר אל הצד שלו כראוי. וכבר העמדנו.