חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יט

תוכן

יט) והנה ד' מ"ע, וארבע זכירות אלו, הם כנגד ד' ימים טובים שיש בשנה. יציאת מצרים, כנגד חג המצות, שבו יצאו ישראל ממצרים. מתן תורה, כנגד חג השבועות, שבו ניתנה התורה. זכירת עמלק, כנגד חג הסוכות, כמשחז"ל, שעמלק היה מזנב והורג כל הנחשלים אחריך, אותם שלא היו ענני כבוד מקבלן, וענני כבוד כנגד הסוכות. וזכירת מרים שדברה על משה דלטוריא, הוא כנגד ראש השנה שאז כל המקטרגים והדילטורין מתעוררין. וכבר ידעת, כי מרים ה"ס כל הדינים המרים והקשים, והיא בגימטריא מנצפ"ך, שהם בגימטריא פ"ר. והנה הם חמש אותיות כפולות, שהם עשר, ועם פ"ר הרי ר"ץ, כמנין מרים. ואמנם יוה"כ נקרא שבתון, ואינו מכלל המועדים, כי אין בין שבת ליוה"כ, אלא שזה זדונו בכרת, וזה זדונו בסקילה כמ"ש רז"ל. וחנוכה ופורים הם מדרבנן, א"כ אינו רק ד' מועדים הנזכרים.