חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יט

זהר

יט) ומסלקו מן הקרקע טפח מסטרא די׳ זעירא חכמת שלמה, ומשגרו במתנה לאנשי ביתו לא אימא עלאה, דאתמר בה ישמח משה במתנת חלקו, ובגלותא לית לן אלא ארבעה, ח״י מ״לא ש״טיפה ה״דחה, וסימניך חמשה, דאינון מסטרא דאת ה׳ דאיהי רביעית לחשבנא, ואיהי דל״ת עניה, בגין דאסתלק מינה ו' דאיהו שית דרגין, הכוס איהו ברזא דיאהדונה״י דאיהו כ״ו ה״ס, כוס בחשבנא אלהי״ם.

תרגום

יט) ומסלקן מן הקרקע וכו׳. ומגביהו מן הקרקע טפח, מצד הי׳ הקטנה חכמת שלמה. ומשגרו במתנה לאנשי ביתו, זו אימא עליונה, שנאמר בה ישמח משה במתנת חלקו. ובגלות אין לנו אלא ארבעה, ח״י מ״לא ש״טיפה ה״דחה. וסימנך חמשה. והם מצד האות ה׳ שהיא רביעית לחשבון, והיא דל״ת, עניה, מפני שהסתלקה ממנה ו׳ שהיא שש דרגות. הכו׳׳ס הוא בסוד יאהדונה״י שהוא כ״ו ה״ס. כו״ס בחשבון אלהי״ם.