חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

זהר

יח) ברזא דא עביד קב"ה אומנותא דכל עלמא, ורזא דא בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. ברזא דא אתעביד משכנא ואתבני, דאיהו בדיוקנא דעלמא דלעילא, ובדיוקנא דעלמא תתאה, הה"ד ויקחו לי תרומה. לי. תרומה. תרין דרגין, דאינון חד, דמתחברן כחדא.

פירוש הסולם

יח) ברזא דא עביד וכו': בסוד הזה של התכללות הבינה במלכות, עשה הקב"ה אומנות של כל העולם כנ"ל, וז"ס בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, בסוד זה נעשה המשכן ונבנה, שהוא בצורת עולם שלמעלה שהוא בינה ובצורת עולם התהתון, שהוא מלכות, ז"ש ויקחו לי תרומה. לי תרומה, הן ב' מדרגות בינה ומלכות, שהן אחת, שמתחברים יחד.