חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

תוכן

יח) ואמנם, כל האיש שהוא קל לעיון, מחויב לתת חלק שעה או ב' שעות ביום, בעיון ההלכה, ולכוין ולתרץ הקושיא הנופלת בפשט ההלכה, ויכון כי אין הקליפה הרעה, מצד הנחש סמאל עבד רע נאחזת, אלא בקלי' הטובה, היא משנה, מטטרון, עולם היצירה, הנקרא עבד ושפחה דמטרוניתא. אבל לא במטרוניתא, שהיא המוח הפנימי, חכמת האמת, ונקרא עץ החיים. ועליו אתמר, אני ה' הוא שמי, בסוד כל התורה היא שמותיו של הקב"ה. (עי' בזהר האזינו אות רמ"א כלא שמא דקב"ה) וכבודי לאחר לא אתן, דלא יכיל לאתערבא עמה קליפה, אלא בעץ הדעת טוב ורע, משנה, טמא וטהור, אסור ומותר, כשר ופסול. ויכון בעיונו להסיר הקליפה הרעה שהיא הגורמת קושיות, שלא יבין האדם תרוצים, ויסלקנה מע"ג עץ הדעת טוב ורע, היא המשנה, שפחה דמטרוניתא, ואח"כ יכוין לקשט המטרוניתא עצמה, שהיא חכמת הקבלה, ודי בזה, כי אין מקום ביאורו של ענין זה.