חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

תוכן

יח) עוד זאת הוספתי שנית ידי, לשום מראה מקום לכל דברי הזוהר, שנמצא בדברי הרב, כל פ' ופ' בנוף א', וגם בכל פ' ופ' בנוף ב', מראה מקום מכל הפסוקים שנזכר בדברי הרב ז"ל, בין בספר זה, בין בספרים אחרים. וכן בנוף ג', מראה מקום מדברי רז"ל, בין בספר זה, בין בב' ספרים אחרים. וכן בנוף ד', מראה מקום דרך א"ב כל הגלגולים. והסכמתי לכתוב בזה כל ענין וענין שם הספר שלקטתי אותו הענין ממנו, למען יכול כל א' למצוא דברי חפץ, ולתקן גם ספריו, וידע מבטן מי יצא הדברים, ואל יחשדוני שומע, וה' יושיענו, ויגמור נא עוד בירושלם ובהר ציון את מעשה ה' המלאכה מה שעדיין יש להשלים, מכתבי הרב ז"ל, כ"ד הנכסף לראות ה', ולבקר בהיכלו, בתוככי ירושלים שנית.
הצעיר מאיר בלא"א הנדיב יהודה ליב כ"ץ פאפרוש תושב ירושלים עיר הקודש תובב"א