חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יח

זהר

יח) זכאה חולקיהון דצדיקייא בעלמא דין ובעלמא דאתי, דאינון ידעי אורחי דאורייתא, ואזלי בה בארח קשוט, עלייהו כתיב יי׳ עליהם יחיו. מאן עליהם. אלין ארחי דאורייתא. יחיו: יתקיימון, בעלמא דין ובעלמא דאתי.

פירוש הסולם

יח) זכאה חולקהון וכו׳: אשרי חלקם של הצדיקים, בעולם הזה ובעולם הבא שהיו יודעים דרכי התורה והולכים בה בדרך אמת, עליהם כתוב, ה׳ עליהם יחיו, מי הם, עליהם. אלו הם דרכי התורה. יחיו, היינו שיתקיימו בעולם הזה ובעולם הבא.