חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יד

תוכן

יד) זאת שנית, כי כבר ידעת, כמה תועלת יצא לך, ומפתחות פסוקים, ודרשות רז"ל, ומאמרי זוהר, וכמה דברים תבין, כשתעשה סדר זה שעלה על דעת הרב ז"ל, והנה אינך עובר לדעת (נ"א על דעת) הרב ז"ל, כאשר דחיתני קודם, יהי ה' אתך, ופיתתני ואפת. והוכרחתי לנענע ראשי, ואשא כפי השמימה בתפלה ובתחנונים, יגמר ה' להוציא לאור מלאכתי, והייתי מתעסק במלאכת שמים זו ד' שנים ויותר, ולא זכיתי שתגמור יצ"מ על סדר כאשר עם לבבי, (עד היום) המר כי הגלתני מארץ הקדושה, מעיר לעיר, נע ומטולטל, ובאתי דמשק, ואז זכיתי ונכנסתי לחדרי היכלי הקודש מוהר"ר שמואל ויטאל בן הגאון, ובו הגיתי מעט זמן, כי לא הייתי רק זמן ח' ימים, וגנב גנבתי מעט מהסדר הקדוש אשר שם נמצא, ונגמרו מאוויי, ובקושטאנדינה העיר רבתי עם, שמה ישבתי כמשלוש חדשים, מפורים עד עצרת, ואז סדרתי ספרי בסדר הנאות, כאשר עיניכם תחזנה מישרים, ולקחתי אז קס"ת הסופר במתני, להציב לי למטרה, וכתבתי על ספר הישר, את כל דברי הקדוש ז"ל. דהיינו כל מה שמצאתי כפול בספר הדרושים, שהיה ג"כ כתוב בספר עדות ביעקב, וכל מה שהיה שייך לדרושים והיה חידוש, הכנסתי ג"כ בספר עדות ביעקב, (השמטתי) וקריתי ג"כ מהדורא קמא, וכל מה שהיה כתוב בספר ליקוטים, ג"כ מה שהיה שייך לספר דרושים, וסדרתי לשערים שלמים וטובים, ע"ס האצילות, מא"ק עד תשלום אבי"ע, כאשר עיניכם תחזנה, ושמתי בספר הזה, שהוא התחלה לכל באי החכמה זאת, וכניסה בדרך הרב הקדוש בוצינא קדישא, המקובל האלהי החסיד האר"י ז"ל.