חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יד

זהר

יד) רבי שמעון פתח מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו וגו'. מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה וגו'. באתוון רשימן, דמחקקין ע"ג סתימו דסטרא דקיומא, סלקן רתיכין ברתיכין קדישין. כל רתיכא ורתיכא סלקא באת רשימא. אתרשים את בקיומיה, סליק בגויה ההוא רתיכא. כל את ואת קאים על קיומיה דההוא רתיכא דאתחזי ליה. מהכא סלקא מלה, לאתפרשא כל את ואת, ברזא דרתיכא קדישא, בארבע סטרי עלמא.

פירוש הסולם

יד) ר' שמעון פתח וכו': רש"פ, מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו וגו'. מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה וגו'. באותיות הרשומות, כמו אותיות שבשמות הקדושים וכדומה, הנכתבות על צד הסתר השלמות, דהיינו שרומזות על סודות העליונים, עולות לתוכן מרכבות במרכבות הקדושות. כמ"ש לפנינו. כל מרכבה ומרכבה עולה לתוך אות ידועה כשנרשמת האות על בוריה, היינו שהמרכבה שלה עלתה ובאה בתוכה. כל אות ואות עומדת על שלמותה של המרכבה הראויה אליה. מכאן יצא הדבר, לבאר כל אות ואות בסוד המרכבה הקדושה שלה, שהיא בסוד ד' רוחות העולם, שהם חו"ג תו"מ.