חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יד

זהר

יד) לגו מנייהו, קדומיא״ל רב ממנא, רב משריין, תחות שולטנותא דמיכא״ל, עמיה הוו מתתקנן כל אינון משריין דתחות ידיה. וחד ממנא קיימא עלייהו בתרעא, דאתקרי אריא״ל. וי״ב ממנן סחרין ליה, תלת תלת לכל סטר. והאי ממנא קדומיא״ל קיימא עלייהו, דלא אשתני שמיה לעלמין. חד את קיימא נציץ על רישייהו, והוא את י׳, כד האי נציץ, נטלין כלהו לההוא נציצו דנציץ. אות ק׳ דקאמרן חפיא על האי את י׳ ר׳ חפיא על א׳.

פירוש הסולם

יד) לגו מנייהו קדומיאל וכו׳: לפנים מהם, דהיינו לפנים מסטר גבורה, שהוא חסד, הוא קדומיא״ל ממונה עליון, עליון, על המחנות, תחת ממשלתו של מיכאל, ועמו היו מתתקנים כל אלו המחנות שתחת ידיו. וממונה אחד עומד עליהם בשער, שנקרא אריא״ל, וי״ב ממונים מסבבים אותו, ג׳ ג׳ לכל צד מארבע צדדים. ונמצא בסטר זה של החסד, יש ג׳ מלאכים, שהם מיכאל חסד דחסד. קדומיאל, גבורה דחסד. אריאל, ת״ת דחסד. ואריאל בפרטיותו כולל י״ב כמו הכלל כולו. וממונה הזה קדומיאל עומד עליהם, שלא נשתנה שמו לעולם. אות אחת עומדת על ראשיהם והיא אות י'. כשזו נוצצת נוסעים כולם להתנוצצות ההיא שמתנוצצת. אות ק׳ שאמרנו מכסה על אות י׳ הזו, והר׳ מכסה על א׳ של ויקרא.