חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יג

תוכן

יג. ואין לשאול, כיון שבא"ק ואצילות אין עוד שם שום גילוי למהות הנשמות המקבלים, אם כן מה משמשים הכלים ההם הנקראים עשר ספירות, ולמי המה מעלימים ומכסים בשיעוריהם הללו. ויש בזה ב' תשובות: הא', שכן דרך ההשתלשלות כמו שתמצא בפנים הספר. והב' הוא כי גם הנשמות עתידים לקבל מהעשר ספירות ההם שבא"ק ואצילות, דהיינו בדרך עליות הג' העולמות בי"ע אליהם, כמו שיתבאר להלן באות קסג, ולפיכך יש להבחין גם בא"ק ואצילות אלו השינוים שבעשר ספירות, כפי מה שהם עתידים להאיר להנשמות בשעה שהם יעלו שמה עם העולמות בי"ע, כי אז יקבלו לפי המדרגה שבעשר ספירות ההם.