חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יג

תוכן

הצורך לשבירת הכלים / תכונת שבירת הכלים / תכונת ש"ך ניצוצין, ורפ"ח ניצוצין, ול"ב ניצוצין / ביאור לא נבנה צור אלא מחורבנה של ירושלים / תוכן שתי המערכות של זה לעומת זה / תקציב אור המחוייב להיות בקדושה שיהיה סיפוק בידה להנהגת קיומו של המציאות
יג. ובזה תבין הצורך לשבירת הכלים ותכונתם כמו שכתוב בזהר וכתבי האר"י, דנודע דב' מיני אור נמצאים בכל עשר ספירות, ברצוא ושוב. אור הא', הוא אור אין סוף ב"ה, הרצוא מלמעלה למטה, ונקרא אור ישר. ואור הב', הוא תולדות כלי המלכות, השוב מלמטה למעלה, ונקרא אור חוזר. אשר שניהם מתחברים לאחד ממש.
ותדע, דהא דאמרינן אשר מהצמצום ולמטה כבר נשללת נקודת הצמצום מכל אור, ונשארה חלל פנוי, ואור העליון לא יופיע עוד לבחינה אחרונה בטרם גמר התיקון, שזה נאמר ביחוד, על אור אין סוף ב"ה, שנקרא אור ישר, אבל אור הב', הנקרא אור חוזר, הוא יכול להופיע לבחינה אחרונה, היות שעליו לא היה מקרה הצמצום כלל.
ונתבאר אשר מערכת הסטרא אחרא והקליפות, הוא צורך מחוייב למטרתה של הצמצום, והוא, כדי להטביע בהאדם כלי גדלות הקבלה בעת קטנותו, בהיותו סמוך על שולחנה. ואם כן הרי הסטרא אחרא, גם כן לשפע היא צריכה, ומאין תקח זה, בהיות כל בנינה רק מבחינה אחרונה שהוא חלל פנוי מכל אור, אשר מהצמצום ולמטה כבר אור העליון נפרד משם לגמרי.
ולפיכך, הוכן ענין שבירת הכלים, שענין שבירה יורה ענין הפרש חלק מאור חוזר שבעשר ספירות דעולם הנקודים שירד מאצילות ולחוץ עד לחלל הפנוי, וכבר ידעת, שאור חוזר אפשר לו להופיע גם לחלל הפנוי. והנה בזה החלק אור חוזר שירד מאצילות ולחוץ, יש בו מכל ספירה וספירה דעשר ספירות דנקודים, ל"ב בחינות מיוחדות, כמו"ש במקומו, ועשרה פעמים ל"ב, הוא ש"ך. וש"ך בחינות אלו שירדו, הוכנו לקיום המציאות של התחתונים, שהמה באים להם בב' מערכות, בסוד הכתוב (קהלת ז, יד) "זה לעומת זה עשה אלקים", דהיינו עולמות אבי"ע דקדושה, ולעומתם עולמות אבי"ע דסטרא אחרא. והיינו שאמרו ז"ל (מגילה ו, א) בביאור הכתוב (בראשית כה, כג) "ולאום מלאום יאמץ וכו'", כי כשקם זה נופל זה, ולא נבנית צור אלא מחורבנה של ירושלם, עיין שם. להיות ש"ך הבחינות האלו, אפשר להם שיופיעו כולם לסטרא אחרא, ואז נחרב ח"ו בנין מערכת הקדושה כלפי התחתונים לגמרי. ואפשר להם, שיתחברו כולם לקדושה, ואז נמצא נחרבת מערכת הסטרא אחרא לגמרי מהארץ. ואפשר להם, שיתחלקו בין שתיהם, בפחות ויתר, לפי מעשי בני אדם. וכך הם מתגלגלים בב' המערכות, עד גומרו של התיקון.
והנה לאחר שבירת הכלים וירידתם של ש"ך בחינות ניצוצי אורה הנ"ל מאצילות ולחוץ, נתבררו ועלו מהם רפ"ח ניצוצין. דהיינו כל מה שירד מתשעה ספירות הראשונות שבעשר ספירות דנקודים, וט' פעמים ל"ב הוא רפ"ח בחינות. והמה שבו ונתחברו, לבנין מערכת הקדושה. ונמצא נשאר לסטרא אחרא, רק ל"ב בחינות ממה שירד מהמלכות דעולם הנקודים. והי' זה לתחילת בנין הסטרא אחרא, במיעוט בתכלית, שעדיין איננה ראויה לתפקידה, ומילוא בנינה נגמר להם אחר כך, בסיבת חטאו של אדם הראשון בעץ הדעת, כמ"ש בע"ה.
והנה נתבאר שב' מערכות זה לעומת זה, נוהגות בקיום ופרנסת המציאות. ותקציב אור הצריך לזה הקיום הוא ש"ך ניצוצין, והמה הוכנו ונמדדו בכח שבירת הכלים. ותקציב הזה ראוי להתגלגל בין ב' המערכות, אשר בזה תלוי סדרי הקיום והכלכלה של המציאות. ותדע שמערכת הקדושה מחוייבת להכיל לכל הפחות תקציב של רפ"ח ניצוצין להשלמת ט' ספירות ראשונות שלה, כנ"ל, ואז יכולה לקיים ולכלכל מציאות התחתונים. וזה היה לה קודם חטאו של אדם הראשון. ועל כן היה כל המציאות מתנהגת אז על ידי מערכת הקדושה, להיות שהיה לה המילוא של רפ"ח ניצוצין כאמור.