חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יג

תוכן

יג) ודע, כי סוד ד' מוחין הם סוד רי"ו, כמו שנז"ל ג"פ ע"ב שהם ג' מוחין, כך ג"כ ד' פעמים מוח בגימטריא רי"ו, באופן, שהד' מוחין הם בעצמם ג' מוחין, ולמדו השי"ת למרע"ה במלת ויעבו"ר, שיכוין בע"ב רי"ו, ר"ל בשם של ע"ב הרומז לאבות, ג"פ ע"ב שהם רי"ו, ויקשר זכותו באבות, וידבק מחשבתו במוחין עליונים, שהם פנים שאינם נראים, מקור האבות, ומשם ימשוך השפע של י"ג מדות, שיתמלאו רחמים, ויתבסם העולם. ולמדו כרב שהוא מלמד לתלמידו, ועושה לפניו תנועות ההברה ותנועות הקריאה, וסוד ההפסקות בין ההברה ובין הקריאה. סוד ההברה, לעורר המוחין, שמשם הזרע יורד, עד הגיעו ליסוד הברית צינור הגדול, ולכן מלת ויעבו"ר בחשבון הו"א הזר"ע.