חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

יב. ובזה יתורץ לך מה שיש להקשות על ביאור הזה בכלל, דמי אני ומי אבותי, אשר זכיתי לעשות ביאור בהרחבת הדעת על סודות חתומים שבזוהר וכתבי האר"י, ולמה לא מצאנו עד היום הזה שום מבאר בחכמה זו בהתגלות כמותי.
ובהנ"ל תבין, מפני שדורינו זה הוא עקבתא דמשיחא ממש, אשר כולנו עומדים על מפתן התיקון השלם, אשר כל המניעה היא עזיבת חכמת האמת השורר בדור הזה עד לקצה מסבת קושי הלשונות וענינים המפוזרין, שאין דעתו של אדם סובלתם בלי דעת, ועוד נוסף על כולם הוא קטנות הדעת וטרדות המרובות הנוהג בדורינו זה. ועל כן ברצות ה' להחיש פדות נפשינו, גלגל זכות על ידי לגלות השיעור שבביאור הזה, וחפץ ה' הצליח בידי.