חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

יב. ואמשול לך מהויות דעולם הזה, למשל האדם המתכסה ומעלים את עצמו במיני כיסוים ולבושים שלא יראנו חברו ולא ירגישו, הכי יעלה על הדעת שהוא עצמו יש לו איזה התפעלות משהו של העלמה וכדומה מחמת ריבוי הכסוים שמתכסה. כן למשל העשר ספירות שאנו קוראים בשמות כתר חכמה בינה חסד גבורה ת"ת נצח הוד יסוד מלכות, הם רק עשר כסוים שאין סוף מתכסה ומתעלם בהם, אשר הנשמות העתידים לקבל ממנו יהיו מחויבים לקבל באותם השיעורים, והעשר ספירות מודדים להם, ונמצאים המקבלים מתפעלים על ידי המספר הזה שבעשר ספירות, ולא כלל אורו ית' שהוא אחד יחיד בלי שינוי, מה שאין כן המקבלים נחלקים לעשר מדרגות ממש לפי תכונת השמות הללו.
ולא עוד, אלא אפילו אלו בחינות הכיסוים שאמרנו, אינם בערך האמור רק מעולם הבריאה ולמטה, כי רק שם כבר נמצאות הנשמות המקבלות מהעשר ספירות ההם, מה שאין כן בעולמות א"ק ואצילות עוד אין שום מציאות אפילו להנשמות, כי שם הם רק בבחינת הכח. ולפיכך ענין העשר כיסוים האמורים בעשר ספירות הם שולטים רק בג' עולמות התחתונים הנקראים בריאה יצירה עשיה. אמנם גם בהעולמות בי"ע נבחנים העשר ספירות לאלקיות עד סוף עשיה, ממש כמו בא"ק ואבי"ע וכמו מטרם הצמצום, רק ההפרש הוא בהכלים של העשר ספירות, אשר בא"ק ואצילות אין להם עוד אפילו בחינת גילוי של שליטה, להיותם שם רק בבחינת "כח" כנ"ל, ורק בבי"ע מתחילים הכלים של העשר ספירות לגלות כח ההעלמה והכיסוי שבהם. אמנם באור שבעשר ספירות אין שום שינוי של משהו מחמת הכסוים הללו כנ"ל במשל, וזה סוד "אני הוי"ה לא שניתי וכו' ".