חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

ב' בחי' הפכיות שיש בע"ס דקדושה / ענין אור פנימי ואור מקיף / כלי פנימי וכלי חיצוני / ענין ההפכי עד לפירוד שיש בין מערכת הקדושה למערכת הס"א / מציאות תיקון אינו נוהג לא במערכה דקדושה, ומכ"ש בסטרא אחרא, זולת באדם שבעולם הזה / ענין הצורך למציאות מושג הזמן
יב. אמנם גם בעשר ספירות דקדושה, אנו מבחינים ערך של ב' הפכים, להיות ט' ספירות ראשונות ענינם בצורת השפעה, ומלכות ענינה לקבלה. וכן ט' ראשונות מלאים אור, והמלכות, לית לה מגרמה ולא מידי. וזה סוד שאנו מבחינים בכל פרצוף, ב' בחינות באור, שהם אור פנימי ואור מקיף, וב' בחינות בכלים, שהם כלי פנימי לאור פנימי וכלי חיצון לאור מקיף. והוא מסבת ב' הפכים הנזכרים, שאי אפשר לב' הפכים שיבואו בנושא אחד, ועל כן צריכים לנושא מיוחד לאור פנימי, ולנושא מיוחד לאור מקיף, כמו שהארכתי בפנים מסבירות ענף ב' וד'.
אולם בקדושה אינם הפכים ממש, להיות המלכות נמצאת עם הט' ראשונות בסוד הזיווג, ויהיה גם תכונתה להשפיע בסוד אור חוזר, כמו שכתוב בפנים מסבירות ענף ד'. מה שאין כן הסטרא אחרא שאין להם מבחינת ט' ראשונות כלום, ועיקר בנינם מחלל הפנוי שהוא ענין גדלות הצורה של קבלה שעליה היה הצמצום הא', שאפילו אחר שהגיע הארת הקו לתוך הרשימו נשאר שורש הזה בלי אור, כמו שכתוב בפנים מסבירות ענף א', ועל כן המה הפכים מראש עד רגל לעומת החיים והקדושה, בסוד הכתוב (קהלת ד, יד) "זה לעומת זה עשה אלקים", ועל כן נקראים מתים, כמ"ש שם.
והנה נתבאר לעיל באות ו', שכל ענין הצמצום היה רק להתקשטות הנשמות בדבר השוואת הצורה ליוצרם, שהוא ענין התהפכות כלי קבלה על צורת השפעה, כמו"ש שם. ובמצב הנזכר, נמצא המטרה הזאת עודנה משוללת, הן מצד בנין פרצופין דקדושה, שאין שם כלום מבחינת חלל הפנוי, שהוא צורת גדלות הקבלה, שעליה הי' הצמצום, ועל כן לא יארע שום תיקון לדבר שאינה שם במציאות. וכן מצד בנין הסטרא אחרא, ודאי אין כאן שום תיקון, אף על גב שיש להם מבחינת חלל הפנוי, שהרי ענינה הפוכה לגמרי, וכל מה שמקבלת למיתה עומד.
ועל כן, אך לאדם דעולם הזה צריכין, שבקטנותו מצוי בכלכלה וקיום הסטרא אחרא, ויורש מהם הכלים דחלל הפנוי, ובגדלותו עובר ומתחבר לבנין הקדושה, בסגולת תורה ומצות להשפיע נחת רוח ליוצרו, ונמצא מהפך גדלות הקבלה שכבר קנה, שתהיה מסודרת בו רק על מנת להשפיע, שנמצא בזה משוה הצורה ליוצרה, ומתקיימת בו הכונה.
וזה סוד מציאות הזמן בעולם הזה, דהנך מוצא שמתחילה נתחלקו ב' ההפכים הנ"ל לב' נושאים נפרדים זה מזה, דהיינו הקדושה והסטרא אחרא, בסוד זה לעומת זה, שעדיין נשלל מהם התיקון כנ"ל, מפני שמחוייבים להמצא בנושא אחד, שהוא האדם, כנ"ל. ועל כן בהכרח, למציאות סדר זמנים אנו צריכים, שאז יהיה ב' ההפכים באים בהאדם בזה אחר זה, כלומר, בזמן קטנות ובזמן גדלות, כאמור.