חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

יב) והנה דבריהם כחלום בלי פתרון ורזיה וסתריה הפנימים, הנקרא נשמת התורה, הם הם פתרון החלום, הנפתר בהקיץ, בסוד אני ישנה ולבי ער. וכמ"ש חכמים ז"ל (סנהדרין כ"ד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמוד בבלי אשר איננו מאיר אלא ע"י ס"ה, הם הם רזי תורה וסתריה, אשר עליהם נאמר ותורה אור. ואין ספק, כי כמו שהיצר נקראת עבד ושפחה, בערך האצילות, ונקרא קליפין ולבושין דחול, כנזכר בהקדמת ספר התיקונין ד"ג ע"ב, וז"ל, וביומי דחול לביש עשר כתות דמלאכיא, דמשמשי לי"ס דבריאה. וא"כ אין לתמוה, כי התורה אשר שם, שהיא המשנה, תהיה נקרא שפחה, וקליפין דתורה דאצילות. וז"ס כל הבשר חציר, הנ"ל במאמר הראשון. כי כמו שהחטה שהיא בגימטריא כמנין כ"ב אותיות התורה, הגנוזה תוך כמה קליפין ולבושין, שהם הסובין והמורסן והתבן והקש, והעשב הנקרא חציר, כן המשנה אצל סודות התורה נקרא חציר. וזה נרמז בס"ה פרשת כי תצא, בר"מ דרע"ה ע"ב, אבל רבנן, ווי לאינון דאכלין תבן דאורייתא, ולא ידעי בסתרי אורייתא, אלא קלין וחמורין דאורייתא, קלין אינון תבן דאורייתא. וחמורין אינון חטה דאורייתא. ח"ט ה'. אלנא דטוב ורע וכו'. ואלו באתי להרחיב דרוש זה, לא יספיקו מאה קונטרסין בלי ספק בלי שום גוזמא, האמנם החכם עיניו בראשו, כי דברי אמת אני אומר, ואל יתמה האדם בראותו ס' הזוהר, איך קורא אל המשנה שפחה וקליפין, כי עסק המשנה כפי פשטיה, אין ספק שהם לבושין וקליפין חצונים בתכלית, אצל סודות התורה הנגנזים ונרמזים בפנימיותה, כי כל פשטיה הם בעה"ז, בדברים חומרים תחתונים.