חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

תוכן

יא) ולזה אומר לו היצה"ט אל יצה"ר, מכרה לי כיום הזה שנכנסתי בגוף, ואני מולך, כן מכרה לי את בכורתך לי, שאהיה אני גובר לעולם בגוף זה, ויאמר לו היצה"ר, הנה אנכי הולך למות, כי כל מגמתי לתענוגי העה"ז. והרשעים מיתתם קרויה מיתה, לא כן הצדיק שהולך לחיות חיי העה"ב, וא"כ מה הנאה יש לי בהשתרר על הגוף הזה להשמידו, ולמה זה לי בכורה זו.