חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

תוכן

יא) ולכן נקראת משנה, לפי ששם יש שינויים הפוכים, טוב, מסטרא דעבד טוב, היתר כשר טהור. רע, מסטרא דעבד רע, איסור טמא פסול. גם הוא מלשון כי מרדכי היהודי משנה למלך, שהיה שפחה, הנקרא עבד מלך מלך. גם נקרא מלשון שינה, כנזכר בפרשת פינחס דף רמ"ד ע"ב, קם זמנא תנינא ואמר, מארי מתניתין, נשמתין ורוחין ונפשין דילכון אתערו כען, ואעברו שינתא מניכון, דאיהו ודאי משנה אורח פשט דהאי עלמא, ואנא לא אתערנא בכו אלא ברזין עילאין דעלמא דאתי, דאתון בהון לא ינום ולא ישן. וזה יובן במ"ש יותר למעלה שם, ורבנן דמתניתין ואמוראי, כל תלמודא דלהון על רזין דאורייתא סדרו ליה, ונמצא כי המשנה והש"ס הם הנקרא גופי תורה.