חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

זהר

ט) וההוא גופא, דשריא ברתא דמלכא, אי תימא דאזדבן בכתרין תתאין דמסאבו, חלילה וחס. עלה אתמר והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ. מאן גופא דברתא דמלכא. דא מטטרון. והאי גופא איהו אמה דשכינתא, אע"ג דאיהי נשמתא דאיהי ברתא דמלכא שבויה תמן, בגלגולא אתיא מה כתיב בה וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים.

פירוש הסולם

ט) וההוא גופא דשריא וכו': וגוף ההוא, שבו שורה בת מלך, שנקרא אמה, אם תאמר שנמכר בכתרים התחתונים של הטומאה, חס וחלילה. עליה נאמר, והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ. מי הוא גוף של בת מלך, זה הוא מטטרון, וגוף ההוא הוא אמה של השכינה, שהשכינה מתלבשת בו ואע"פ שהיא נשמה של בת מלך השבויה שם, היא באה שמה בגלגול. מה כתוב בה, וכי ימכור איש וגו'.