חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

זהר

ט) בראשית בר״א שי״ת ברא אלהי״ם, האי אלהי״ם איהי אימא עלאה, דרכיבת וסליקת בתרועה דאיהי ראש השנה הדא הוא דכתיב עלה אלהי״ם בתרועה, דאתמר ביה לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהו״ה אלהי״ו עמו ותרועת מלך בו, הרי לך דתרועה איהי ביעקב, ואתמר ביה עלה אלהי״ם בתרועה, יהו״ה בקול שופר סליק. תקעו בחדש שופר דא תקיעה, ודא ירחא דסיהרא אתכסייא, מלכיות מסטרא דמלכות דאיהו זה שמי, דתמן קודשא בריך הוא אשתמודע למלך על כל הארץ, ובה איהו המלך הקדוש המלך המשפט מסטרא דשמאלא, מלך על כל הארץ אלהי״ם, ודא לבא לשמאלא מלכות, זכרונות זכור לזכר ודא מוחא לימינא ותמן זכרונות, שופרות דא קנה דאיהו שופר, ומתמן נפיק קול השופר דאיהו עמודא דאמצעיתא, ואיהו יהו״ה, במוחא בלבא בגופא.

תרגום

ט) בראשית בר״א שי״ת וכו׳. ברא אלקים. זה אלקים הוא אימא עליונה, שרוכבת ועולה בתרועה, שהיא ראש השנה, זה הוא שכתוב עלה אלקים בתרועה, שנאמר בו לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יי׳ אלהיו עמו ותרועת מלך בו. הרי לך שתרועה היא ביעקב. ונאמר בו עלה אלקים בתרועה יי׳ בקול שופר, עלה. תקעו בחדש שופר זו תקיעה, וזה החודש שהירח מתכסה. מלכויות מצד המלכות שהוא זה שמי, ששם הקדוש ברוך הוא ניכר למלך על כל הארץ. ובה הוא המלך הקדוש המלך המשפט מצד השמאל, מלך (על) כל הארץ אלקים, וזה הלב לשמאל מלכות. זכרונות זכור לזכר, וזה המוח לימין ושם זכרונות. שופרות זה קנה שהוא שופר, ומשם יוצא קול השופר שהוא עמוד האמצעי, והוא יהו״ה, במוח בלב בגוף.