חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טו

תוכן

טו) ונודע, כי ת"ת דאצילות, נקרא בן. ומטטרו"ן דיצירה, נקרא עבד. ועליהם אנו מתפללים ביום ר"ה, אם כבנים אם כעבדים. והנה במדרש קהלת, אמרו רז"ל, על פסוק כי אם שנים הרבה ישמח וכו', וז"ל, כי אם שנים הרבה וכו', תורה שאדם למד, הבל היא לפני תורתו של משיח. ואם כך נאמר על תורתו של משיח, שהיא בהיותם בגוף ונפש, כמ"ש ז"ל (ברכות ל"ד:) אין בין העה"ז לימות המשיח, אלא שעבוד מלכיות בלבד. והוא בטול מלכות הרשעה, קליפה החיצונה, הנקרא יצה"ר, כמו שדרשו רז"ל על פסוק וגר זאב עם כבש וכו', וסמיך ליה ומלאה הארץ דעה את ה'. ולכן תורת העה"ז, המתלבשת בקליפין, לסבת היות היצה"ר הנקרא קליפה מצויה בעולם, היא הבל לפני תורתו של משיח, שנתפשט קצת מלבושיה וקליפותיה, מאחר שגם בני אדם נתפשטו מקליפת היצה"ר. וק"ו בן בנו של ק"ו, בהיותינו למעלה בעה"ב, עולם הנשמות, נפשטות מכל מיני לבוש כלל, כי עסק התורה אשר להם, איננו רק בנשמת התורה וסודותיה הפנימיים.