חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) דע, כי האדם הוא בדמות השקל. שני ידיו הם שני הכפות, וכל כף היא היד רמז לשני מאזנים, לשני ההי"ן, וקנה המאזנים הם הזרועות, והשקל השלם הוא בשקל הקדש. וכף היא עשרה פעמים ה', שהיא כל יד חמשים יעלו, שהיא ה' עליונה אימא עילאה. והשני, היא מספר כ"ף שהיא עשרים. לכן גזר השי"ת כי כופר הנפש יהיה מחצית השקל, ולא יהיה שקל שלם, לפי שישראל למטה הם תחת ה' אחרונה, שהיא עניה, לכן העשיר לא ירבה יותר ממחצית השקל, שהיא הי תחתונה, לעלות אל ה' עליונה שהיא עשירה. וכן העני לא ימעיט מעניות העשרים, שהיא מחצית השקל. וזה ג"כ רמז ה' אחרונה למטה, פרוסה לחם עוני, והשלימה לה' על ו', ולכן אומרים הא לחמא עניא, ר"ל למטה פרוסה שהיא הה"א, רומז שעניה שאלת לחם מהפתח, ולזה צורת הה"א דמות פתח. ולזה אומרים כל דצריך ייתי וייכול, שהוא העני שיש לו צורך לבוא אל שולחן העשיר. ע"כ.