חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) ח"ב יש בו ד' שערים: ש"א כל מה שנוגע לכוונת התפלות. שער ב', טעמי מצות. ש"ג תיקוני עונות. ש"ד יחודים הרבה מאד, לכל תלמיד ותלמיד מהם, דבר נפלא, אשרי עין שזכה לקרוא (נ"א לקחת) מן עץ החיים, ואכל וחי לעולם. והספר הזה היה כמוס וחתום ביד בנו הרב הנ"ל, ה' יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, וספרים אשר ביד בני א"י לא היה להם סדר וטעם וריח, ולא נעלם מעיני תורת חכמים ותלמידיהם, כי הסדר באלו הדברים הוא עיקר, אשר ילמוד האדם כל דבר ודבר דבור על אופניו, ושים כאפרכסת אזנך, ולא יעבור משער לשער, ומפרק לפרק, עד שידע ענין א', ואח"כ יסע לזולתו, כמ"ש הרמ"ק זלה"ה, בהקדמה ס' פרדס רמונים ע"ש.