חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

תוכן

ז) ויקראו שמו עשו, שהוא יצה"ר, כי כל עשו ויעקב הנזכר לעיל בפרשה, עשו הוא יצר הרע, ויעקב הוא יצר טוב. ולז"א ויקראו שמו עשו, כי אביו ואמו מכירים שיש בו יצה"ר. ואחר כן, מופלג, אחר י"ג שנה ויום אחד, יצא אחיו, וזה אינו ניכר לכל כשנכנס, אלא הוא יתברך היודע, ולכן אמר ויקרא שמו יעקב, כי הוא היודע, קרא שמו יעקב. ויגדלו הנערים: כי אחר שנגדלו נעשו שנים, כי עד עתה לא היה אלא א'. ויהי עשו שהוא היצה"ר, איש שדה, אוהב עניני עוה"ז, כי שדה הנזכר כאן, הוא העוה"ז. ויעקב איש תם יושב אהלים, עוסק בתורה.