חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

תוכן

ז) והענין יובן, במ"ש בס"ה בפרשת בראשית דף כ"ז ע"ב. ובג"ד אמר קב"ה, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, דא משנה, איתתא דההוא נער, ואיהו שפחה דשכינתא, ואי זכו ישראל איהי עזר לון בגלותא, מסטרא דהיתר טהור כשר. ואי לא, איהי כנגדו, מסטרא דטמא פסול אסור וכו'. דלית יחודא, עד דערב רב יתמחון מן עלמא. ובג"ד אתקבר משה לבר מארעא קדישא, וקבורתא דיליה איהי משנה, דשלטא על מטרוניתא, דאיהי קבלה למשה ומלכא, ומטרוניתא מתפרשא מבעלה. ובג"ד תחת שלש רגזה ארץ, תחת עבד כי ימלוך, דא עבדא ידיעה, ושפחה דא משנה, ונבל כי ישבע לחם, דא ערב רב.