חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

זהר

ז) נתיב תניינא, ורוח אלהי״ם מרחפת על פני המים. מאי ורוח, אלא בודאי בזמנא דשכינתא נחתת בגלותא, האי רוח נשיב על אינון דמתעסקי באורייתא, בגין שכינתא דאשתכחת ביניהו, והאי רוח אתעביד קלא, ויימא הכי אינון דמיכין דשינתא בחוריהון, סתימין עיינין אטימין דלבא, קומו ואתערו לגבי שכינתא, דאית לכון לבא בלא סכלתנו למנדע בה, ואיהו ביניכו.

תרגום

ז) נתיב תנינא וכו'. נתיב שני ורוח אלקים מרחפת על פני המים. מה ורוח. אלא בודאי בזמן שהשכינה יורדת בגלות, זה הרוח נושב על אלו שמתעסקים בתורה מפני השכינה שנמצאת ביניהם. וזה הרוח נעשה קול, ויאמר כך. אלו ישנים, ששינה בחוריהם, סתומי עינים, אטומי הלב. קומו והתעוררו לגבי השכינה, שיש לכם לב בלי תבונה לדעת בה, והוא ביניכם.