חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

זהר

ז) ועוד לבא הוא אגוז, ומאן דתבר קליפה דיליה דאיהו יצר הרע, עליה אתמר לב נשבר ונדכה אלהי״ם לא תבזה וגסות לבא דהוא שלים בקליפין דיליה ולא אתבר, עליה אתמר תועבת יהו״ה כל גבה לב, ושכינתא לא שריא עליה, ומסטרא דקליפין אתקריאו בני נשא ערלי לב.

תרגום

ז) ועוד לבא הוא אגוז וכו׳. ועוד הלב הוא אגוז, ומי ששובר קליפה שלו שהוא יצר הרע, עליו נאמר לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה. וגסות הלב שהוא שלם בקליפות שלו ולא נשבר, עליו נאמר תועבת ה' כל גבה לב, והשכינה לא שורה עליו. ומצד הקליפות נקראו בני אדם ערלי לב.