חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

זהר

ז) ואי תימא והא כתיב ועוף יעופף על הארץ, דהא מנייהו מקרבין קרבנא, ואפילו עולה, כמה דכתיב ואם מן העוף עולה קרבנו. תא חזי, מכל אינון עופין לא מקרבין אלא מן התורים או בני יונה. אלא רזא דא, מה דאתכשר בדא, פסיל בדא. דא ימינא, ודא שמאלא, וכלא חד.

פירוש הסולם

ז) ואי תימא והא וכו׳: ואם תאמר הרי כתוב, ועוף יעופף על הארץ, שמהם מקריבים קרבנות ואפילו עולה, כמ״ש ואם מן העוף עולה קרבנו. הרי שבהמה אינה בדיוק. שתדרוש כנ״ל. ומשיב, בוא וראה, מכל העופות אין מקריבין אלא תורים ובני יונה, אלא סוד זה, מה שכשר בזה פסול בזה, שהאדום, כשר בתורים ופסול בבני יונה, (חולין כ״ב:) מטעם שזה. בני יונה, הוא ימין, וזה תורים הוא שמאל. וע״כ כשר בו אדום שהוא רומז על שמאל. והכל אחד.